Nadushya Yoga

Waar Nadushya Yoga staat, is hetzelfde als

de Doula praktijk Groningen, gelden dezelfde voorwaarden, eigen risico’s en aansprakelijkheid. 


Algemene voorwaarden lessen /workshops/yoga-events

 • Nadushya Yoga heeft het recht om zonder opgave van reden een yogaworkshop of yoga-event te annuleren.
 • Nadushya Yoga heeft het recht om zonder opgave van reden de locatie van een yoga-workshop of yoga-event te verzetten.
 • Nadushya Yoga heeft het recht om zonder opgave van reden een door Nadushya Yoga georganiseerde yogales te annuleren. Indien deze les niet verzet wordt door Nadushya Yoga, betaalt Nadushya Yoga de les terug. Dit geldt niet door yogalessen die Nadushya Yoga verricht in dienst voor een yogastudio of sportschool, hier gelden de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende yogastudio of sportschool.
 • Nadushya Yoga heeft het recht om zonder opgave van reden een door Nadushya Yoga georganiseerde yogales te verplaatsen naar een andere locatie. Dit geldt niet door yogalessen die Nadushya Yoga docente verricht in dienst voor een yogastudio of sportschool, hier gelden de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende yogastudio of sportschool.
 • Deelname aan de lessen yoga betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor desbetreffende locatie.
 • Bij opgave van bepaalde medische redenen kan Nadushya Yoga docente overwegen om het kind te weigeren voor deelname aan de groepslessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed van de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door Nadushya Yoga docente.  Dit gebeurt in goed overleg met de ouder/verzorger. Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat Nadushya Yoga docente deelname aan de groepslessen ontzegt.

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen / workshops / yoga-events geschiedt volledig op eigen risico. Nadushya Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
 • Je bent verplicht lichamelijk en/of psychische relevante klachten door te geven aan Nadushya Yoga docente, vooraf de les/ cursus aanvang.
 • Wanneer je twijfelt of je in staat bent de lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je huisarts en/of behandelend specialist over het volgen van de gekozen yogavorm. Meld klachten vóór de les/workshop/event aan de docente van Nadushya Yoga.
 • Deelnemen aan de les/workshop/event betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden. 
 • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Nadushya Yoga en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.
 • Nadushya Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q ouder/verzorger. 
 • Een (kinder)yogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze. 
 • Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Nadushya Yoga zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip. 
 • De cursist wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen. Geen rokjes of jurkjes tenzij er een legging onder gedragen wordt en op blote voeten of sokken de yogaruimte betreden. 
 • Om de lessen op tijd te kunnen laten starten graag 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn. 
 • De kosten van de cursus en losse lessen staan vermeld op de website en dienen vooraf te worden betaald. U kunt het cursusgeld overmaken op rek. NL33INGB0005396021 E.N. van Loon te Groningen. Losse lessen kunnen contant en gepast betaald te worden. 
 • Wanneer een deelnemer/ouder/verzorger zijn of haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Nadushya Yoga docente zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van een gemiste les is mogelijk in overleg op voorwaarde dat de cursist zich vooraf aan de gemiste les heeft afgemeld en als er plek is in andere cursusgroep die draait binnen desbetreffende cursusperiode. 
 • Op Nationale feestdagen en schoolvakanties worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangeven. 
 • Bij verhindering wordt het op prijs gesteld als er voortijdig afgemeld wordt via telefoonnummer 06-52184244 of per mail: nadineel@xs4all.nl  Bij afmelding minder dan 24 uur voor aanvang van de les is restitutie niet mogelijk. 
 • De cursist en ouder/verzorger dienen zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw waar de lessen zullen plaatsvinden. 

Betalingsvoorwaarden

 • Zoals bepaald door de yogastudio of sportschool in kwestie, wanneer de yogalessen niet door Nadushya Yoga zelf worden georganiseerd. Dit geldt voor yogalessen bij de volgende yogastudio’s en sportscholen: Open Yoga Groningen
 • Door Nadushya Yoga georganiseerde dienst (yogalessen/yogaworkshops/yoga-events) dienen een week voor aanvang betaald te zijn, zoals wordt aangegeven in de bevestigingsmail. Deze bevestigingsmail wordt verstuurd door Nadushya Yoga wanneer de deelnemer zich heeft opgegeven voor een door Nadushya Yoga aangeboden yogales/workshop/yoga-event.
 • Er vindt geen restitutie plaats van yogaworkshops en yoga-events, wanneer deze binnen de 7 dagen voorafgaand aan de yogaworkshop of het yoga-event wordt afgezegd.
 • Er vindt geen restitutie plaats van yogaworkshops en yoga-events, wanneer deze wordt afgezegd na een geruime tijd gereserveerd te zijn, waardoor er niet voldoende tijd is voor Nadushya Yoga om deze opnieuw te promoten/hier een nieuwe deelnemer voor te vinden.
 • Wanneer er nog niet is betaald en er wordt afgezegd buiten de betalingstermijn (zie hierboven), moet het bedrag alsnog worden voldaan.
 • Wanneer een deelnemer de yogales/yogaworkshop/yoga-event wil annuleren, maar er geen recht op restitutie is, mag de deelnemer in overleg met Nadushya Yoga een ander persoon in zijn of haar plaats laten deelnemen.
 • Er vindt geen restitutie plaats wanneer een deelnemer een door Nadushya Yoga georganiseerde yogales mist n.a.v. ziekte of een geboekte vakantie. Dit geldt niet door yogalessen die Nadushya Yoga verricht in dienst voor een yogastudio of sportschool, hier gelden de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende yogastudio of sportschool. In het geval van langdurige ziekte vindt overleg plaats met Nadushya Yoga en kan in enkele gevallen restitutie plaatsvinden voor een door Nadushya Yoga georganiseerde yogales. Nadushya Yoga docente behoudt zich het recht hierover te beslissen na overleg met de deelnemer.